RegencyPark

CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT / CƠ KHÍ KHÁC

  • Hồ sơ gọi thầu và quản lý hành chánh dự án
  • Dịch vụ nghiệm thu
  • Quản lý dự án
  • Chuẩn bị hồ sơ dự thầu
  • Giám sát các hệ thống Cơ điện
  • Đánh giá thiết kế hệ thống Cơ điện
  • Xem xét bản vẽ thi công hệ thống Cơ điện